headerphoto

1947 : Blòòte erreme en bééne

Blòòte erreme en bééne
Zwéétvoete en jubeltééne
Errepels en platte bòòne
Da smakt as am, 'k zal 't oe 's tòòne
Blòòte erreme en bééne
Zwéétvoete en jubeltééne
Errepels en platte bòòne
Da smakt as am, 'k zal 't oe 's tòòne
'n Klutske groen en wa patatte
'n Bietje kriebel en dan nog wa van datte
'n Stukske worst, 'n blokske sjuu
Da smakt vergimme, as de sakkerju