headerphoto

2012 : Nelleke Topmedelleke

Ei mak 's plek, veruit, want ier is Nel...
Kek ze parredere n'en flanere
Nel da d'is 'n topmedèl
Menselieve wa d'n onderstel

Kom mak 's plek, veruit want ier is Nel...
Kek ze parredere n'en flanere
Nel da d'is 'n topmedèl
Menselieve wa d'n onderstel

De kleine Nel, da bleek al vroeg en snel, die ad 'n éél gròòt telènt...
Da zagde zo, ze gaf 'n modesjoow en zette récht de Berregse trend
Mar... as moeder riep... was 't gedaan mè Nel d'r Topmedelle-tiep

En puber-Nel, allee ge ken ta wel, die ad 'n pracht van 'n lijn...
As jonge dweil, 't was beneeje peil, ze droeg allèèneg 'n gerdijn
Zus... wier stik-sjeloers... die moes dweile n'in 'n dweilpak van veloers

As gròòte Nel, wier ze 'n topmedèl, ze was bekend in Milaan...
Vanaf Nuuw Jorrek, tot aan Perijs aan toe, ess'op de ketwollek gestaan
Zit... 't ons 's mee... dan kom z'ier binne en dan zing d'ier éél 't kefee: