headerphoto

08 - Bowimmium Wana

(Bohemian Rhapsody/Wana)

’t Is dinsdagavend, de leut die kon nie h’op. Ik wul wel wijer, mar m’n bonnekes zijn nou op.
Kek om oew ‘èèn, ik staan nie alééneg ‘ier. Tienduuzend Krabbe staan ‘ierzo neve mij.
‘k Kreg ’t werrem ak ’t oe vertel en ’n bietje kiepevel. Vier dage oew eige gaan vergimmes gauw voorbij…Voorbij.

Wana, ik zijn d’n heks van Reimerswale………

Ik sta mè duuzend Krabbe op de Mart. Me zijn moei, me zijn moei, mè d’ons allerleste assem.
Danse me de zeve, danse me de zevesprong!

IJ’s gevalle! IJ’s gevalle! IJ’s gevalle! IJ’s gevalle! IJ’s gevalle onze kraai; Nou is tie dòòd!

Ik zie dèèr Wana midden op de Mart staan. IJ zie dèèr Wana midden op de Mart staan.
De kraai is gevalle, ij jankt as ’n kind!

Wana wie, Wana ‘oe, Waar gade naar toe.
Ze zee nog zo, ik ga naar Reimerswaal. Reimerswaal! Ze zee nog, ik ga naar Reimerswaal. Reimerswaal! Ze zee nog, ik ga naar Reimerswaal, ga naar Reimerswaal, ga naar Reimerswaal! naar Reimerswaal. ‘k Zee nog zo, naar Reimerswaal!

Oh lieve moeder, lieve moeder, Moeder onze kraai is dood!
’t Is echt te maf, maar ij viel zo van z’n stokske af, d’r af, d’r af!

Wana, ik zijn d’n heks van Reimerswale………

Kek ze van de Mart gaan, zo de Fortuinstraat in.
Wa d’ak ’t toch verrekkes, wa d’ak ’t toch verrekkes naar m’n zin.

Vier dage oew eige………